O NÁS A NAŠOM POSLANÍ

Naše princípy a hodnoty

Staráme sa o vyššiu kvalitu života našich seniorov bez ohľadu na vek.

Každý deň vytvárame maximálne individuálne a bezpečné zázemie pre život v jeho najrôznejších podobách a so všetkým, čo prináša. 

Staráme sa o tých, na ktorých zdraví, životnej pohode a bezpečí nám s pribúdajúcim vekom záleží stále viac.

Vytvárame zázemie, v akom by sme radi strávili naplnenú jeseň života aj my.

Staráme sa tak, akoby sme chceli, aby sa život postaral o nás.

Pomáhame k novému pocitu domova.

Naši ľudia

Mgr. Sylvia Cibulová
riaditeľ

E-mail: cibulova@rezidencianestor.sk
Telefón: 0910 717 171

Sylvia sa oblasťou sociálnych služieb zaoberá od roku 2005. Prešla v tejto oblasti rôznymi pracovnými pozíciami a získala cenné skúsenosti. Jej hlavným zameraním je manažment prevádzky, marketing a spolupodieľanie sa na marketingovej stratégii zariadenia. Spoločne s tímom kvalifikovaných pracovníkov každý deň vytvára bezpečné zázemie pre život seniorov v jeho najrôznejších podobách a so všetkým, čo prináša. Spokojnosť a atmosféra domova pre obyvateľov je jej prioritou a hlavnou motiváciou.

Sylvia má ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti zdravotníctva a psychológie a je absolventkou akreditovaného vzdelávania v oblasti psychoterapie. V oblasti sociálnej práce absolvovala akreditované vzdelávanie v špecializovanom sociálnom poradenstve.

Sylvia je vydatá, má dve dcéry a vnučku. Voľný čas trávi predovšetkým s rodinou. Aktívne sa venuje chovateľstvu a kynológii. Jej ďalšími záľubami sú turistika, záhrada, hudba, literatúra.

Bc. Magdaléna Mäsiarová

Manažér sociálnej starostlivosti, zástupca riaditeľa

E-mail: masiarova@rezidencianestor.sk
Telefón: 0905 248 370

V Rezidencii Nestor pracuje Magdaléna na pozícii Manažér sociálnej starostlivosti. Poskytuje informácie záujemcom o pobyt v Rezidencii, vedie evidenciu záujemcov, vyhotovuje individuálne a adaptačné plány klientov, mesačné zúčtovania a kompletnú sociálnu agendu klientov. Pomáha pri riešení problémov, ktoré trápia klientov a ich rodinných príslušníkov. Komunikuje s úradmi a inštitúciami.

Magdaléna má ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa v odbore sociálna práca. V súčasnosti si dopĺňa II. stupeň vysokoškolského vzdelania na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Trstenej v odbore sociálna práca.

Magdaléna je vydatá má dve deti. Svoj voľný čas venuje svojej rodine. K jej záľubám patria prechádzky v prírode.

Mgr. Anna Šimová

sociálny pracovník

E-mail: simova@rezidencianestor.sk

„Anna má vysokoškolské vzdelanie v odbore Sociálna práca, doplňujúce pedagogické štúdium, absolvovala kurz Reminiscencia v práci so seniormi s demenciou, kurz opatrovania, kurz cvičiteľa rehabilitačného programu SM systému.

V Rezidencii Nestor pracuje na pozícii sociálneho pracovníka. Informuje záujemcov o možnostiach služieb a financovaní pobytu v zariadení, sprevádza záujemcov o služby po zariadení, vykonáva administratívne práce súvisiace s vedením sociálnej dokumentácie klientov, napomáha integrácii klienta do komunity, vypracováva individuálne plány klientov, vykonáva sociálnu prácu zameranú na podporu samostatnosti a nezávislosti klienta.

Anna je vydatá, má štyri deti. Voľný čas trávi s rodinou. Jej záľubami sú prechádzky v prírode, kolektívne športy, hudba, literatúra a ručné práce.“

Iveta Korenčíková
Asistent sociálnej práce, asistent výživy

E-mail: korencikova@rezidencianestor.sk

Iveta pracuje v Rezidencií Nestor na pozícií asistenta sociálnej práce. V jej náplni práce je poskytovanie informácií záujemcom o pobyt v Rezidencii, vedenie evidencie záujemcov, spolupráca so sociálnym pracovníkom pri vyhotovení adaptačných a individuálnych plánov klientov. Zabezpečuje podklady k mesačným zúčtovaniam a sociálnej agende klientov. Komunikuje s úradmi a inštitúciami. Aktívne pomáha pri riešení problémov, ktoré trápia klientov a ich rodinných príslušníkov.

Iveta má ukončené stredoškolské vzdelanie na Strednej zdravotníckej škole, odbor asistent výživy. Dohliada nad dodržiavaním kvality stravy a nutričnej hodnoty stravy. Zostavuje jedálne lístky.

V súčasnosti študuje na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Žiline, odbor sociálna práca.

K Ivetiným záľubám patrí cestovanie, prechádzky v prírode, prechádzky so psom, počúvanie hudby. Voľný čas venuje svojej rodine a priateľom.

Mgr.Veronika Podbrežná
manažérka ošetrovateľskej starostlivosti

E-mail: podbrezna@rezidencianestor.sk
Telefón: 0903 999 999

Veronika pracuje na pozícii manažérky opatrovateľskej starostlivosti. Zabezpečuje starostlivosť o zdravie klientov. Koordinuje poskytovanie lekárskej starostlivosti a odborných lekárskych vyšetrení. Zodpovedá za podávanie liekov a medikamentóznej terapie klientom. Vysoká kvalita ošetrovateľskej starostlivosti, individuálny prístup ku klientovi, dostupná lekárska starostlivosť, ale predovšetkým telesné a duševné zdravie klientov je Veronikiným  prvoradým cieľom.  V oblasti ošetrovateľskej starostlivosti má 20 ročné skúsenosti. Pracovala v rôznych odboroch zdravotníctva (neurológia, ortopédia, hematológia, gynekológia, ARO). Svoje bohaté skúsenosti kombinuje s odborným a individuálnym prístupom a samozrejme s úsmevom.

Veronika má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo. Vzdelanie si doplnila špecializačným štúdiom v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite.

Takmer všetok voľný čas venuje svojej rodine, manželovi a dvom synom. Relaxom je pre ňu príroda, pes a kniha.

Bc. Zuzana Removčíková
vedúca rehabilitačného úseku a fyzioterapeut

E-mail: rehab@rezidencianestor.sk

V Rezidencii Nestor Zuzana pracuje na pozícii vedúceho fyzioterapeuta. Spoločne so svojim tímom spestruje klientom každodenný režim  rôznymi pohybovými aktivitami. Hlavnou oblasťou jej práce je rehabilitácia klientov, ktorá sa týka hlavne prevencie pádov, návratu funkčných schopností a zlepšenia mobility. Pre klientov zostavuje individuálne a aj skupinové cvičenia obohatené hrou. Klient sa môže taktiež zrelaxovať príjemnou masážou a relaxačnými technikami, ktoré v rezidencii Zuzana a jej tím vykonáva.

Zuzana je absolventka 1. stupňa vysokoškolského vzdelania v odbore fyzioterapia. Absolvovala kurz kinesiotapingu, neuromobilizácie, masáží lávovými kameňmi, kurz bankovania, moxovania a vodný záchranársky kurz. V súčasnosti si vo svojom odbore dopĺňa 2. stupeň vysokoškolského vzdelania.

Vo voľnom čase sa aktívne venuje hre na rôzne hudobné nástroje, rada kreslí, má rada prechádzky v prírode.

Katarína Halasová
manažérka opatrovateľskej starostlivosti

E-mail: halasova@rezidencianestor.sk
Telefón: 0903 616 994

Katarína zabezpečuje prevádzku úseku opatrovateľskej starostlivosti. Jej prvoradou úlohou je dosahovanie vysokej kvality opatrovateľskej starostlivosti s maximálnym zachovaním individuálneho prístupu ku každému klientovi.

Svoje odborné vzdelanie Katarína nadobudla v odbore Diplomovaná všeobecná sestra. V súčasnosti  si  dopĺňa vzdelanie na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave v odbore verejné zdravotníctvo. V spolupráci s celým tímom opatrovateľov vytvára  ideálne podmienky pre dôstojné prežitie jesene života našich klientov.

Katarína je vydatá, má 2 deti - syna a dcéru. Vo svojom voľnom čase rada chodí do prírody a číta.

Janka Matúšová
manažérka prevádzkových služieb

Janka riadi chod prevádzkových služieb Rezidencie Nestor. Koordinuje činnosti spojené s vysokým hygienickým štandardom v zariadení, prácu tímu zamestnancov vo výdajni stravy, tímu upratovačiek a zamestnancov práčovne. Útulné a čisté prostredie plné komfortu a atmosféry domova pre našich klientov je jej prioritou.

Janka má stredoškolské vzdelanie v odbore spoločné stravovanie. Pracovné skúsenosti nadobudla na rôznych pracovných pozíciách v oblasti služieb na Slovensku aj v zahraničí.

Janka je vydatá, má syna a dcéru. Zaujíma sa o zimné športy, turistiku a hudbu.

Mgr. Anna Smolko
Ergoterapeut

Anna pracuje na pozícií ergoterapeut. Názov ergoterapia pochádza z gréckeho slova ergon "práca" a therapia "liečenie".  Zmysluplným zamestnávaním  klientov pomocou  najrôznejších kreatívnych činností akými sú: maľovanie, ručné práce, pamäťové cvičenia a tréningy pamäte, rôzne relaxačné techniky sa snaží o zachovanie a využívanie schopností klientov, ktoré potrebujú pre zvládnutie bežných denných činností. Tým podporuje zdravie a celkovú pohodu klientov.

Anna má ukončené vysokoškolské vzdelanie v odbore učiteľstvo. Vzdelanie si doplnila akreditovanými  kurzami ergoterapie, snoezelen terapie a kognitívnej aktivizácie seniorov.

Voľný čas venuje Anna predovšetkým svojim deťom a rodine. K jej záľubám patrí čítanie a prechádzky v prírode.

    

Zuzana Prílepková, Jana Chomistová
recepčná, administratívny pracovník

E-mail: recepcia@rezidencianestor.sk

Zuzana a Jana pracujú v Rezidencii Nestor ako administratívny pracovník, recepčná. Sú prvou kontaktnou osobou pre všetkých návštevníkov a klientov zariadenia. Zabezpečujú prevádzku recepcie, telefonický kontakt a administratívne práce pre jednotlivé úseky prevádzky.

Zuzana je absolventkou Strednej zdravotníckej školy, má absolvovaný kurz administratívy a korešpondencie. Pracovala na pracovných pozíciách v zdravotníctve a ako asistent v administratíve. K Zuzaniným záľubám patria rôzne športové aktivity, príroda, zvieratá.

Jana má stredoškolské vzdelanie v odbore predavač. Má absolvovaný počítačový kurz a opatrovateľský kurz. Je vydatá, má tri dcéry a dve vnúčatá. Vo voľnom čase sa venuje najmä svojej rodine. Má rada prírodu, zvieratá a rada číta.

Eva Datková
Vedúca stravovacej prevádzky

E-mail: datkova@rezidencianestor.sk

Eva pracuje ako vedúca stravovacej prevádzky. Jej úlohou je dohliadať na prevádzku a hygienu kuchyne a výdajne stravy. Spoločne so svojim tímom šikovných kuchárok pripravujú výbornú domácu stravu z tradičných surovín. V spolupráci s asistentkou výživy zostavujú jedálne lístky s prihliadnutím na potreby klientov. 

Eva má ukončené stredoškolské vzdelanie. Pracovala dlhé roky  v oblasti gastronómie.

Má rada veselých ľudí,  prírodu, zvieratá, hudbu, folklór, starú architektúru a dobrú kuchyňu.

Ako sa najrýchlejšie kontaktovať?

Chceme, aby naša práca hovorila za nás. Navštívte nás, spoznajte náš tím, nahliadnite do denného kolobehu nášho života a otvorene prediskutujme vaše potreby a naše možnosti.

Spojte sa s naším zodpovedným personálom priamo na mieste:

 

 

E-mail: info@rezidencianestor.sk
 

 

Uvažujete o spracovaní bleskovej finančnej ponuky pre krátkodobý rekondičný program, alebo dlhodobý pobytový režim?
 

Kontaktujte nás prostredníctvom účelného a rýchleho „expresného kontaktného formulára“. Spojíme sa s Vami a poskytneme Vám odpovedajúce informácie obratom.

Záujemcom o pracovné príležitosti odporúčame napísať písomnú žiadosť a spoločne so životopisom ju zaslať na info@rezidencianestor.sk.

Uveďte prosím Vami preferovaný čas, v ktorom sa s Vami dokážeme spojiť telefonicky a Vašu osobnú záležitosť upresniť pred vypracovaním našej ponuky.

Chcete vedieť viac?

Napíšte nám vaše telefónne číslo
a my vám zavoláme späť

naspäť hore