NAŠE SLUŽBY

Kategórie služieb

Zariadenie pre seniorov

Vlastný život v bezpečí

Naši obyvatelia žijú plnohodnotne svoj život so všetkým čo život prináša a vyžaduje. Vybudovali sme pre nich útulné a bezpečné zázemie. Ergonomicky usporiadané apartmány pre rezidentov, plne polohovateľné lôžka a starostlivo navrhnuté spoločenské priestory zabezpečujú pohodu a bezpečnosť pri zachovaní potrebnej intimity a súkromia každého obyvateľa. Každému rezidentovi vytvárame individuálny plán starostlivosti.

Súkromie a istoty

Čím sme starší zvykáme si ťažšie. Každý začiatok býva náročnejší. Po úvodnej adaptácii prežívame život v našej novej širšej rodine naplno. Oslovujeme našich rezidentov tak, ako si želajú byť oslovovaní, pred vstupom do apartmánov klopeme. Sme nablízku keď prichádzajú obavy, neistota, zdravotné komplikácie, alebo pohodu rezidenta znepríjemňuje nečakaná udalosť, zlé správy od rodiny alebo najbližších. Dbáme o bezpečnosť počas dňa aj počas nočných hodín.

Kvalita života a zdravia

V spoločenských priestoroch vytvárame rozsiahle programové zázemie na realizáciu vlastných záujmov, spoločenský aj duchovný život (vlastná kaplnka). Pravidelne je dostupné odborné medicínske zázemie. Dôraz kladieme na kvalitu stravy pripravovanej denne z čerstvých surovín. Pre bezpečné prechádzky a stretávanie sa s priateľmi aj rodinou je okrem spoločných interiérových priestorov vytvorený aj bezpečný areál parku.

Individuálny plán starostlivosti

Každý rezident má vypracovaný individuálny plán starostlivosti, na ktorom sa spoločne podľa potrieb a požiadaviek rezidenta podieľajú všetky úseky zariadenia (ošetrovateľský, opatrovateľský, sociálny, rehabilitačný, prevádzkový, ergoterapeutický).

Rehabilitácie a udržiavanie dobrej kondície

Kvalita našich rehabilitácií zabezpečuje udržiavanie dobrej kondície našich rezidentov. Zapájanie sa do rekondičných a rehabilitačných aktivít s dostupnosťou procedúr priamo v objekte rezidencie Nestor umožňuje našim rezidentom žiť kvalitnejší život čo najdlhšie.

Najbližší nablízku

Návštevy rodinných príslušníkov sú pre psychickú pohodu našich rezidentov dôležité. Naše zariadenie podporuje časté a aj dlhodobé návštevy rodinných príslušníkov a sme pripravení vychádzať návštevám maximálne v ústrety. Intimite stretnutí s rodinou vytvárame dôstojné zázemie v rámci spoločných priestorov objektu, na izbách rezidentov, v parku, alebo zaistíme ubytovanie návštev priamo v rezidencii prípadne v najbližšom okolí.

Ako sa stať naším rezidentom?
viac
 

Špecializované zariadenie

Opatrovatelia a sestry nablízku

Vďaka praktickým a odborným skúsenostiam personálu, individuálnemu prístupu a maximálnej bezpečnosti apartmánov a spoločných priestorov sme oporou rezidentom v časoch dobrej pohody, ale aj v čase, kedy rezidenti vyžadujú dlhodobú a stálu pomoc inej osoby a sú na ňu vďaka momentálnemu zdravotnému stavu odkázaní.

Individuálny plán starostlivosti

Čím sme starší, nesieme na svojich pleciach iné druhy radostí, ale aj starostí so zdravím. Napriek rôznym zdravotným ťažkostiam a ich sprievodným javom, vytvárame po dohode s rezidentmi alebo ich najbližšími individuálne plány starostlivosti. Keďže niektoré zdravotné komplikácie neumožňujú samostatnosť a sebestačnosť rezidentov, zabezpečujeme pri vybraných diagnózach odbornú starostlivosť, ktorú konzultujeme s odbornými lekármi.

Rehabilitácie a udržiavanie dobrej kondície

Vieme, že dôstojný domov a maximálne dostupnú kvalitu života si zaslúži každý. Práve kvalita našich rehabilitácií zabezpečuje udržiavanie dobrej kondície našich rezidentov. Zapájajú sa do rekondičných a rehabilitačných aktivít a procedúry sú im dostupné priamo v objekte rezidencie. Súčasťou udržiavania dobrej kondície rezidentov sú aj pamäťové cvičenia a odborne vedené aktivity pre rezidentov špecializovaného zariadenia pod vedením akreditovaného ergoterapeuta.

Najbližší nablízku

Návštevy rodinných príslušníkov sú pre psychickú pohodu našich rezidentov dôležité. Naše zariadenie podporuje časté a aj dlhodobé návštevy rodinných príslušníkov a sme pripravení vychádzať návštevám maximálne v ústrety. Intimite stretnutí s rodinou vytvárame dôstojné zázemie v rámci spoločných priestorov objektu, na izbách rezidentov, v parku, alebo zaistíme ubytovanie návštev priamo v rezidencii prípadne v najbližšom okolí.

Ako sa stať naším rezidentom?
viac
 

Zariadenie opatrovateľskej služby

Opatrovatelia a sestry nablízku

Kvalifikovane zabezpečujeme sústavnú starostlivosťou a bezpečnosť rezidentov. Opatrovatelia sú spoločne s ďalším kvalifikovaným personálom pripravení zabezpečiť zodpovedajúcu starostlivosť, ľudskú pozornosť, zrealizovať odborné úkony v zmysle individuálneho plánu starostlivosti.

Dostupnosť informácií o zdraví najbližších

Psychickú pohodu a zdravotný stav našich rezidentov v zariadení opatrovateľskej starostlivosti sledujeme, zaznamenávame, vyhodnocujeme a v spolupráci s lekármi plánujeme režim ošetrovateľskej starostlivosti. Vieme, že psychická pohoda a fyzické zdravie spolu úzko súvisia.

Najbližší nablízku

Návštevy rodinných príslušníkov sú pre psychickú pohodu našich rezidentov dôležité. Naše zariadenie podporuje časté a aj dlhodobé návštevy rodinných príslušníkov a sme pripravení vychádzať návštevám maximálne v ústrety. Intimite stretnutí s rodinou vytvárame dôstojné zázemie v rámci spoločných priestorov objektu, na izbách rezidentov, v parku, alebo zaistíme ubytovanie návštev priamo v rezidencii prípadne v najbližšom okolí.

Ako sa stať naším rezidentom?
viac
 

Ošetrovateľská starostlivosť

Služby ošetrovateľskej starostlivosti zabezpečujeme prostredníctvom manažéra a garanta ošetrovateľskej starostlivosti, 2 dvoch odborných garantov ošetrovateľskej starostlivosti –  kvalifikovaných zdravotných sestier s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v odbore ošetrovateľstvo a prostredníctvom ďalších 19 kvalifikovaných sestier.

V rámci ošetrovateľskej starostlivosti vykonávame nasledovné výkony:

 

 • Príprava a podávanie liekov per os a inými cestami
 • Aplikácia injekčnej terapie
 • Sledovanie glykémie, podávanie inzulínu u diabetikov
 • Meranie vitálnych hodnôt
 • Výmena a starostlivosť o permanentný močový katéter u ženy
 • Podávanie stravy a starostlivosť pri zavedenej NGS a PEG
 • Starostlivosť ostómie všetkých druhov (tráviaceho, močového traktu, tracheostómia)
 • Ošetrovateľská starostlivosť zameraná na prevenciu vzniku dekubitov.
 • Ošetrovanie rán a dekubitov modernými ošetrovateľskými technikami
 • Podávanie inhalačnej terapie vrátane oxygenoterapie
 • Odsávanie z dýchacích ciest
 • Odbery krvy a iného biologického materiálu
 • Podávanie infúznej terapie (s.c na zaistenie rehydratácie klienta, i.v. na základe písomného poverenia lekára
 • Starostlivosť o intestinálnu pumpu u parkinsonika, inzulínovú pumpu u diabetika
 • Zhotovenie EKG záznamu a jeho orientačné zhodnotenie
 • Ošetrovateľská starostlivosť o terminálne chorých a umierajúcich
 • Manažment zdravotnej starostlivosti pri výjazdoch na odborné vyšetrenia
 • Zabezpečenie liekov a zdravotníckeho materiálu
 • Konzultácia sestry s ošetrujúcim lekárom ohľadom zdravotného stavu klienta, objednanie a
 • Doprovod na odborné vyšetrenie
 • Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie
 • Ďalšie činnosti operatívneho charakteru

 

viac
 

Druhy pobytov

DLHODOBÝ POBYT

Pobyty v Zariadení pre seniorov, Špecializovanom zariadení a Zariadení opatrovateľskej služby poskytujú obyvateľom komfort v troch úrovniach štandardov, pričom všetky štandardy zabezpečujú odpovedajúcu starostlivosť personálu so všetkými dôležitými službami a svojim obyvateľom prinášajú odpovedajúcu kvalitu života. Každý jednotlivý obyvateľ, manželský pár alebo človek vyžadujúci dlhodobú starostlivosť bude mať pri vstupných konzultáciách zostavený individuálny balíček pobytu, ktorý mu zabezpečuje súkromie, možnosť nakladať so svojim voľným časom, pohodlie a potrebnú "neobmedzujúcu" bezpečnosť.

DOLIEČOVACÍ A REKONDIČNÝ POBYT NA DOBU URČITÚ, KRÁTKODOBÝ POBYT

Najviac nás v živote preveria tie najťažšie zvládnuteľné situácie. Angažovanosť najbližších je pri doliečení pacientov po náhlych zmenách na zdraví nevyhnutná. Nie vždy je však možné zariadiť všetko tak, ako by sme si želali.

 

Doliečenie a rekondičný pobyt

Asistujeme rodinám klientov pri poskytovaní krátkodobého doliečovacieho pobytu po srdcových alebo mozgových príhodách, po náročnejších operáciách pohybového aparátu a pomôžeme so zotavovacími krátkodobými rekondičnými pobytmi. Doliečovacie pobyty sú realizované formou aktívnych rehabilitačných cvičení zostavených odborným personálom na mieru každého klienta s prihliadnutím na jeho zdravotný stav. Zahŕňajú dvojfázové rehabilitačné cvičenia dvakrát denne päť dní v týždni. Súčasťou doliečovacích a rekondičných pobytov sú odborné masáže pod vedením certifikovaného maséra. 

 

Chvíľka pre vás, chvíľka pre seba

Asistujeme rodinám klientov pri poskytovaní krátkodobého doliečovacieho pobytu po srdcových alebo mozgových príhodách, po náročnejších operáciách pohybového aparátu, po úrazoch a pomôžeme so zotavovacími krátkodobými rekondičnými pobytmi. Doliečovacie pobyty sú realizované formou aktívnych rehabilitačných cvičení zostavených odborným personálom (kvalifikovaní fyzioterapeuti a rehabilitačný lekár) individuálne na mieru pre každého klienta s prihliadnutím na jeho zdravotný stav a potreby. Zahŕňa denne rehabilitačné cvičenie päť dní v týždni. V prípade individuálnej potreby je možnosť dvojfázového rehabilitačného cvičenia päť dní v týždni.

 

Ponuka apartmánov

Manželský apartmán

 

Pozrite si pôdorys Manželského apartmánu.

Pôdorys
 

2-posteľová izba

 

Pozrite si pôdorys apartmánu 2-posteľová izba.

Pôdorys
 

Štandard 2-posteľová izba

 

Pozrite si pôdorys apartmánu Štandard 2-posteľová izba.

Pôdorys
 

Štandard 1-posteľová izba

 

Pozrite si pôdorys apartmánu Štandard 1-posteľová izba.

Pôdorys
 

Pobytové balíky

Pobytový balík

 • Priestor pre súkromie a intimitu každého rezidenta (výrazne nad rámec platných noriem)

 • Jednolôžkové a dvojlôžkové izby v rámci 3 a 4 lôžkových bytových jednotiek so zdieľaným sociálnym zariadením a kúpeľňou

 • Samostatné jednolôžkové a dvojlôžkové izby pre mobilných klientov s vlastným sociálnym zariadením a kúpeľňou

 • Pohodlné a elektricky polohovateľné lôžko LINET Sendita (unikátna technológia lôžok)

 • Komfortné antidekubitné matrace na každom polohovateľnom lôžku (prevencia preležanín)

 • Polohovateľné kreslo pre každého rezidenta

 • Ergonomický nábytok a vlastná ergonomická stolička

 • Inteligentné signalizačné zariadenie na privolanie personálu

 • Profesionálne diskrétne zabezpečenie celého areálu objektu

 • Strava: 5x denne racionálna strava
  6x denne diabetická strava

 • Upratovanie každý deň

 • Pranie, žehlenie, osobného šatstva a bielizne, drobné opravy osobného šatstva

 • Spoločenské aktivity a ergoterapeutické programy

 • Pravidelné návštevy kaderníka, pedikéra a holiča

 • Veľkoplošná televízia s predplateným TV programom

 • Lekárska starostlivosť formou pravidelných návštev lekára v zariadení (všeobecný lekár, rehabilitačný lekár, chirurg, neurológ, psychiater)

 • Ošetrovateľská starostlivosť, prítomnosť kvalifikovanej sestry 24 hodín / deň

 • Manažment zdravotnej starostlivosti pri výjazdoch na odborné vyšetrenia mimo zariadenia vrátane dopravy a sprievodu na vyšetrenia

 • Opatrovateľská starostlivosť certifikovaných opatrovateľov (podľa EÚ noriem) 24 hodín / deň

 • Rehabilitačná starostlivosť formou individuálneho rehabilitačného plánu zostaveného rehabilitačným lekárom a kvalifikovanými fyzioterapeutmi, rehabilitácia 2x týždenne

Pobytový balík Rehabilitácia a rekondícia

 • Obsahuje rozsah Pobytového balíka

 • Vypracovaný intenzívny rehabilitačný a rekondičný program s dvoma procedúrami denne 5x týždenne

Aktuálne ceny

 
 

Verejné obstarávanie

Organizácia je verejným obstarávateľom podľa § 8 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pretože časť svojich príjmov má z verejných zdrojov.


Objednávky a zmluvy k tovarom, službám a prácam obstaraných v zmysle horeuvedeného zákona a spolufinancovaných z verejných prostriedkov je možné nájsť v nasledovnom prehľade:


 

Výročné správy

Výročné správy organizácie s komplexnými informáciami o činnosti za roky 2014 – 2018 je možné stiahnuť na týchto odkazoch (zoradené chronologicky – od najnovšej po najstaršiu). 

Máte záujem o viac informácií?

Napíšte nám vaše telefónne číslo
a my vám zavoláme späť

Newsletter

Nezmeškajte žiadnu noviku, prihláste sa na odber

naspäť hore